งานพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
ข้อมูล จปฐ./กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๔
ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๓
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   (OTOP)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง     (กทบ.)
แผนชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการ กข.คจ.
การแก้ไขปัญหาความยากจน
รายงานการพัฒนาตำบล (TDR)
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(VDR)
บ้านเหนือรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
บ้านสนามคลี หมู่ที่ ๑  ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
การบริหารการจัดการความรู้
องค์รู้ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
องค์รู้ของผู้นำชุมชน
การรับเรื่องร้องเรียน
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น
บ้านคลองคู หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์
QR Code ลิงค์เว็บไซต์ สพจ.พิษณุโลก
Home วิสัยทัศน์ บุคลากร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

นางณัฏฐิยาภรณ์  ศรีสุบรรณ์
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

วีดีทัศน์ ผวจ.พิษณุโลก
วิดีโอกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วิดีโอชุมชนเกื้อกูล
วิดีโอกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
[คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด]
ประกาศ
  ประกาศผลการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69
แผน-ผลปฏิบัติืการ/รายงานการประชุม
รายงานการประชุม อกส.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59
  รายงานการประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 22 ก.ย. 2558
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58 ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
  ศพพ.1 รับรอง ปี 58 230915
  รายงานการประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 ก.พ. 2558
  รายงานการประชุม ศจพ.จ.ครั้งที่ 4/2557
  แผน-ผลปฏิบัติการ หน่วยงานภาคี
  รายงานการประชุม ศจพ.จ ครั้งที่ 3/2557
ผลงานดีเด่นของผู้นำการพัฒนา
  สมเกียรติ เกตุคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  นางบังอร โพธิ์เกตุ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  เรือตรีสมชาย โพธิ์คง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร./โทรสาร 0-5525-8536  โทร (มท.) 20458 , 20460
http://cddweb.cdd.go.th/phitsanulok       E-mail Address : phitsanulok@cdd.go.th