Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งานพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
ข้อมูล จปฐ./กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๔
ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๓
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
(กทบ.)
แผนชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการ กข.คจ.
การแก้ไขปัญหาความยากจน
รายงานการพัฒนาตำบล (TDR)
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(VDR)
บ้านเหนือรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
บ้านสนามคลี หมู่ที่ ๑
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
การบริหารการจัดการความรู้
องค์รู้ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
องค์รู้ของผู้นำชุมชน
เว็บกลุ่มงานสารสนเทศฯ
การรับเรื่องร้องเรียน
HOME วิสัยทัศน์ บุคลากร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
นายปรีชา  พรหมบุตร
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
แนะนำตัว


กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ กำหนด
ทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา ชุมชน ปี 2558 "ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข ปี 58"
โดยมี นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม
2557 ณ โรงแรมวังแก้ว อ.เมืองพิษณุโลก
[ดูกิจกรรมย้อนหลัง]
หนังสือ/เอกสาร
 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อสพ. รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง อสพ. รุ่นที่ 67
 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพัสดุจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ OTOP (13 ส.ค.57)
  ประกาศรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558 (8-20 ส.ค.57)
  ประกาศจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
  ประกาศจ้างเหมาจัดงานจำหน่ายและแสดงสินค้า OTOP
  แบบครึ่งปี แบบประมาณการและรายงาน OTOP(ไม่ล งทะเบียน)
  แบบครึ่งปี แบบประมาณการและรายงาน OTOP(ลงทะ เบียน)
  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2557
  แนวนโยบายด้านบริหารทัรพยากรบุคคล สพจ.พิษณุโลก
  ประกาศผลสอบพนักงานประจำสำนักงาน คกส.จ.พิษณุโลก
  ไฟล์นำเสนอวันประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ 29 พ.ย. 56
  แนวทางการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ปี 57
  รายงานผลการเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2557 สพจ.พิษณุโลก
(ไตรมาสที่ 1)
  ร่างเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี 2557
  หนังสือที่ มท 0208.5/461 ลว 27 ส.ค. 55
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อ/เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก อสพ. รุ่นที่ 66
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 66 ประจำปี 2557
  ฟอร์มรายงานสรุปแก้จน ปี56 (๓๑ ก.ค. ๕๖)
  เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
  โปรแกรม กชช. 2ค ปี 2556 รุ่น 1.1.3 Build 260513
  โปรแกรม จปฐ. รุ่น 2.0.1 ปี 2556
  ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556 ดาวน์โหลดแล้วให้ Extract (คลาย zip) ก่อนนำเข้าในโปรแกรม
28/06/2556
  ข้อมูล จปฐ. ปี 2556 จังหวัดพิษณุโลก (ต้อง Extract ไฟล์ก่อนนำเข้าในโปรแกรมฯ)
  สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556
  แบบรายงาน ABC ปรับปรุงใหม่ Update 8 พ.ค. 56
  รายชื่อครัวเรือนยากจน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๕ ใช้เป็นเป้าหมายปี ๕๖
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัด
  บัญชีรายชื่อการขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ ครั้งที่ ๓
 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแแผนพัฒนาสามปี
2557-2559 ของ อปท.
๑. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๐๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน
     ๒๕๕๖

  ไฟล์ family folder
  ฟอร์มรายงานครัวเรือนยากจน (11/03/56)
  แบบฟอร์มรายงานแก้จน-บริหารจัดการชีวิต (11/03/56)
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
  เกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่นระดับ สพอ. ปี ๒๕๕๖

  แบบสรุปผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน/กองทุนยาเสพติดฯ 29/1/2556
(15.18 น.) แก้ไขสูตรผลการประเมินใหม่ ครั้งที่ 2
  แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
องค์ความรู้จากพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
 แม่บ้านสามห่วง update 04/07/2557
 IPA แม่บ้านสามห่วง.ppt ล่าสุด 04/07/2557
  การใช้ชีวิตอย่าง “ฅนพอเพียง”
  การพัฒนาOTOPพล..ppt
  IPA 1 Bank of Virtue Phitsanulok.ppt
  การส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน พล.ppt
  ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก.ppt
  สถาบันเงินทุนชุมชน.pptx
ผลงานดีเด่นของผู้นำการพัฒนา
 สมเกียรติ เกตุคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 นางบังอร โพธิ์เกตุ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  เรือตรีสมชาย โพธิ์คง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร./โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖  โทร (มท.) ๒๐๔๕๘ , ๒๐๔๖๐
http://www3.cdd.go.th/phitsanulok       E-mail Address : phitsanulok@cdd.go.th    Webmaster : dometp@yahoo.com