Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งานพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
ข้อมูล จปฐ./กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๔
ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๓
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
(กทบ.)
แผนชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการ กข.คจ.
การแก้ไขปัญหาความยากจน
รายงานการพัฒนาตำบล (TDR)
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(VDR)
บ้านเหนือรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
บ้านสนามคลี หมู่ที่ ๑
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
การบริหารการจัดการความรู้
องค์รู้ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
องค์รู้ของผู้นำชุมชน
เว็บกลุ่มงานสารสนเทศฯ
การรับเรื่องร้องเรียน
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น
บ้านคลองคู หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์
HOME วิสัยทัศน์ บุคลากร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ดร.ไพศาล  สุขปัญญา
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

;


กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 24 พ.ค.58 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการ สพจ.พิษณุโลก ทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและข้าราชการ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
22 เม.ย. 2558 สพจ.พิษณุโลก ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558
โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ
ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานฯ ณ
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 เม.ย. 2558 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานทอดผ้าป่า
สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ไพศาล สุขปัญญา
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาประชาคม
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรับสมัครงาน
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
update 08/01/2558
 

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก
Update 26/12/2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครระว่างวันที่ ๑๒-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุม/รับรองรายงานการประชุม
 รายงานการประชุม ศจพ.จ.ครั้งที่ 4/2557
  แผน-ผลปฏิบัติการ หน่วยงานภาคี
  รายงานการประชุม ศจพ.จ ครั้งที่ 3/2557
หนังสือ/เอกสาร
 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อสพ. รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง อสพ. รุ่นที่ 67
 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพัสดุจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ OTOP (13 ส.ค.57)
  ประกาศรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558 (8-20 ส.ค.57)
  ประกาศจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
  ประกาศจ้างเหมาจัดงานจำหน่ายและแสดงสินค้า OTOP
  แบบครึ่งปี แบบประมาณการและรายงาน OTOP(ไม่ล งทะเบียน)
  แบบครึ่งปี แบบประมาณการและรายงาน OTOP(ลงทะ เบียน)
  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2557
  แนวนโยบายด้านบริหารทัรพยากรบุคคล สพจ.พิษณุโลก
  ประกาศผลสอบพนักงานประจำสำนักงาน คกส.จ.พิษณุโลก
  ไฟล์นำเสนอวันประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ 29 พ.ย. 56
  แนวทางการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ปี 57
  รายงานผลการเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2557 สพจ.พิษณุโลก
(ไตรมาสที่ 1)
  ร่างเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี 2557
  หนังสือที่ มท 0208.5/461 ลว 27 ส.ค. 55
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อ/เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก อสพ. รุ่นที่ 66
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 66 ประจำปี 2557
  ฟอร์มรายงานสรุปแก้จน ปี56 (๓๑ ก.ค. ๕๖)
  เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
  โปรแกรม กชช. 2ค ปี 2556 รุ่น 1.1.3 Build 260513
  โปรแกรม จปฐ. รุ่น 2.0.1 ปี 2556
  ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556 ดาวน์โหลดแล้วให้ Extract (คลาย zip) ก่อนนำเข้าในโปรแกรม
28/06/2556
  ข้อมูล จปฐ. ปี 2556 จังหวัดพิษณุโลก (ต้อง Extract ไฟล์ก่อนนำเข้าในโปรแกรมฯ)
  สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556
  แบบรายงาน ABC ปรับปรุงใหม่ Update 8 พ.ค. 56
  รายชื่อครัวเรือนยากจน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๕ ใช้เป็นเป้าหมายปี ๕๖
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัด
  บัญชีรายชื่อการขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ ครั้งที่ ๓
 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแแผนพัฒนาสามปี
2557-2559 ของ อปท.
๑. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๐๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน
     ๒๕๕๖

  ไฟล์ family folder
  ฟอร์มรายงานครัวเรือนยากจน (11/03/56)
  แบบฟอร์มรายงานแก้จน-บริหารจัดการชีวิต (11/03/56)
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
  เกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่นระดับ สพอ. ปี ๒๕๕๖

  แบบสรุปผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน/กองทุนยาเสพติดฯ 29/1/2556
(15.18 น.) แก้ไขสูตรผลการประเมินใหม่ ครั้งที่ 2
  แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
องค์ความรู้จากพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
 แม่บ้านสามห่วง update 04/07/2557
 IPA แม่บ้านสามห่วง.ppt ล่าสุด 04/07/2557
  การใช้ชีวิตอย่าง “ฅนพอเพียง”
  การพัฒนาOTOPพล..ppt
  IPA 1 Bank of Virtue Phitsanulok.ppt
  การส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน พล.ppt
  ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก.ppt
  สถาบันเงินทุนชุมชน.pptx
ผลงานดีเด่นของผู้นำการพัฒนา
 สมเกียรติ เกตุคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 นางบังอร โพธิ์เกตุ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  เรือตรีสมชาย โพธิ์คง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร./โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖  โทร (มท.) ๒๐๔๕๘ , ๒๐๔๖๐
http://www3.cdd.go.th/phitsanulok       E-mail Address : phitsanulok@cdd.go.th    Webmaster : dometp@yahoo.com