ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปราโมช เจนธัญกรณ์

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกสพจ.พิษณุโลก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิตครัวเรือน กิจกรรมย่อยที่ 1.4 สาธิตอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิตครัวเรือน กิจกรรมย่อยที่ 1.4 สาธิตอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน กิจกรรมย่อยที่ 1.4 สาธิตอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน กิจกรรมย่อยที่ 1.4 สาธิตอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง